مدیریت فروش در بحران کرونا؛ چطور از تیم فروش حمایت کنیم؟

در شرایط دشوار اقتصادی، یک رهبر فروش این فرصت را دارد که رشد کند، یا اینکه سقوط کند و شکست بخورد. تعداد کمی از مدیران فروش در دسته دوم قرار می‌گیرند؛ سقوط آنها به این دلیل نیست که افراد ضعیفی هستند یا اینکه چیزی از فروش نمی‌دانند؛ بلکه به این دلیل است که آنها به فیزیولوژی و روانشناسی رهبری فروش مسلط نبوده و آموزش لازم را ندیده‌اند.

فروش در بحران‌هایی مثل همه‌‌گیری کرونا، آداب خاص خود را دارد. شرایط خاص اجتماعی و شرایط خاصی که از نظر روانی و حتی نوع فعالیت بر تیم تحمیل می‌شود، نیازمند مدیریت درست است و تنها در صورت همین مدیریت است که می‌توان به نجات کسب و کار در دل این بحران امیدوار بود.

 


 

برچسب ها :